SPRAY LESS, GROW MORE

חברת ALTA מפתחת טכנולוגיה המאפשרת ריסוס סלקטיבי של חומרי הדברה בשדות גידול חקלאיים. הטכנולוגיה של ALTA גורמת להפחתה של עד 90% מהיקף השימוש בחומרי הדברה ומצמצמת דרמטית את הזיהום הסביבתי, הנזקים הבריאותיים והעלויות של החקלאים. פרטים בקרוב.